Balintverksamhet

Introduktion av vår Balintverksamhet

Studiet av läkar-patientrelationen (även för andra yrkesgrupper i vården) i sk Balint-grupper har sedan många år sin nationella förankring inom föreningen, som arrangerar möten och konferenser för utveckling av denna arbetsform.

Vi aviserar regelbundet via utskick till medlemmar och andra intresserade internationella och nationella Balintkonferenser och studiedagar, samt symposier och gästföreläsningar med Balintanknytning på den årliga Medicinska Riksstämman i nov/dec. Läs mer på länken www.balintinternational.com, under fliken Aktuellt, samt www.sls.se under Rix-stämmoprogram och sektionen för Medicinsk Psykologi.


» Hur en Balintgrupp fungerar
» Att lyssna och tala; tala och lyssna
» Balintledarutbildning
» Hur komma igång
» Balintgruppernas historia i Sverige


Hur en Balintgrupp fungerar

Balintgruppen består av läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor eller andra yrkeskategorier inom vården, som frivilligt träffas regelbundet över en längre tid för att diskutera, bättre förstå och utveckla det egna kliniska arbetet/det egna mötet med patienterna. Gruppdeltagarna presenterar sina problematiska eller oklara möten med sina patienter och detta diskuteras på ett ömsesidigt och förtroendefullt sätt. För att underlätta arbetsprocessen samarbetar de med en gruppledare, som är förtrogen med gruppmedlemmarnas arbetsförhållanden. Denne ska också kunna tillföra en psykologisk/ psykoanalytisk erfarenhet och kompetens, särskilt inom psykosomatik och relationspsykologi . Syftet är med gruppens arbete är att gruppdeltagarna tydligare ska kunna se och pröva betydelsen av sina egna åtgärder och sitt eget förhållningssätt och utveckla sin egen psykologiska klokskap i sin befintliga yrkesroll.

Läs en artikel om Balintgrupper av Henry Jablonski, drhj@jablonski.se, från Medicinsk Access, nummer 4, 2006
Läs artikeln här »

"Om behovet och framväxten av Balintgrupper för läkare internationellt och i Skåne"
av Stefan Bálint och Jacob Engellau
Läs artikeln här »


Att lyssna och tala; tala och lyssna

av Stefan Bálint, psykoanalytiker, Balintgruppledare, ansvarig för den skånska Balintledarutbildningen

Läs hela artikeln här »


Balintledarutbildning

För information om pågående seminarieverksamhet och handledning och allmänna frågor om Balintledarutbildning – kontakta info(at)sfmp.se


Hur komma igång

Om du vill starta en Balintgrupp, och behöver råd är du välkommen att kontakta föreningen genom att fylla i vårt kontaktformulär ».

Föreningen hjälper till med att förmedla Balintkontakter i hela landet.

Vi informerar om de Balint-week-end- och vecko-kurser som regelbundet hålls i Europa, USA och Australien.


Balintgruppernas historia i Sverige

Jan Dock, International Balint Congress, 2005 Stockholm

Läs hela artikeln här »